Chikuzen no kuni Fukuoka ju KORETSUGU

sword smith KORETSUGU, (Fukuoka Ishido)
period Edo period = Kanbun (aruond 1666)
length 51.4cm / 1shaku 7sun
curvature 1.5cm / 5bu
basis width 2.5cm / 8bu 3rin
top width 2.0cm / 6bu 6rin
certificate Tokubetsu Kicho Token / NBTHK
mountings Urumi saya wakizashi koshirae
price sold out

shape wakizashi : Shinogi-zukuri, iorimune, light curve, normal width, slightly high shinogi suji, chu kissaki
ji Tight koitame, slightly Nagare (stream) along shinogisuji, light midare utsuri, jinie, chikei and masa on the shinogiji
ha High yakiba, togari-choji and gunome in choji hamon, hamon touches shinogisuji, blended ogunome regularly, with nioi, tight nioikuchi
boshi Deep yaki with midarekomi and komaru
nakago Ubu, ha-agari kurijiri, fire marking : osujikai,
mekugi hole : 1
special mention Kanbun shinto, Fukuoka Ishido.
Niku of hiraji is fully left, no Togiberi.
・There are many unusual steel along
 shinogisuji and chikei appears.
・A pattern like Ishido of the hamon=Ika no
 atama (kashira) choji
is seen.
Sashikomi togi.
Urumisaya Wakizashi koshirae.
・It is the superior sword suitable for the name
 of Fukuoka Ishido.

Kanshoan Japan siteKanshoan Facebook


1506-5 Hirakata Ageo Saitama, Japan  TEL / FAX +81-48-780-3074  info@kanshoan.com