Fittings

Tsuki usagi Kogatana itomaki-zu Tsuba Higo Tsuba Heianjo Tsuba Hyotan-zu Tsuba Kogatana, SADATOYO Tanaka Heart Surta Kogatana Waka Kogatana Short sized Kogatana Hasami-tsuka Kogatana Hasami-tsuka Kogatana Yagyu tsuba, Kagamimochi sukashi Wire Wrapped Kogatana Wire Wrapped Kogatana Warabite Tosu Ookogatana Aizame Saya Higo Koshirae Wire Wrapped Kogatana Wire Wrapped Kogatana Tosu-tsuka kogatana Tosu-tsuka kogatana Kogatana Kogatana Kogatana Tetsu Kogai
Kogatana Engimono zukushi UCHIGATANA KOSHIRAE Daisho Koshirae

Kanshoan Japan siteKanshoan Facebook


1506-5 Hirakata Ageo Saitama, Japan  TEL / FAX +81-48-780-3074  info@kanshoan.com