mumei) Heianjo YOSHINORI

sword smith YOSHINORI, Heianjo
period Late Muromachi period = Bunmei (aruond 1475)
length 63.9 cm / 2shaku 9bu 5rin
curvature 2.1 cm / 7bu
basis width 2.6 cm / 8bu 6rin
top width 1.8 cm / 5bu 9rin
certificate Hozon token / NBTHK
Origami (by Hon'ami KOSON in 1941)
mountings Koshikizami Natane saya uchigatana koshirae
(Owari koshirae), Shirasaya
price sold out

shape katana : Shinogi-zukuri, iorimune, width normally, osuriage, sakizori, chu kissaki
ji itame with mokume
ha Gunome, togari gunome, blended ogunome regularly, with nioi
boshi Deep yaki, komaru
nakago Osuriage, file marking : kiri, mekugi hole : 2
horimono omote : Bonji, Soken kakinagashi
ura : Bonji, Gomabashi kakinagashi
special mention Kiwame=Heianjo YOSHINORI.
Sakizori, normal width, chu kissaki.
Hamon with the dynamism.
・Almost ichimai boshi.
Owarikoshirae having a small kashira.
Tetsuji mokko tsuba having the fukurin and
 the watermark of the cherry blossom.

Kanshoan Japan siteKanshoan Facebook


1506-5 Hirakata Ageo Saitama, Japan  TEL / FAX +81-48-780-3074  info@kanshoan.com